יום שני, 5 ביולי 2021

גלעד והים

                                                     גִּלְעָד וְהַיָּם                לנמרוד בן ה-6

 


סַבָּא שֶל גִּלְעד רָאה יָם בַּפַּעם הָרִאשונה כְּשֶהָיה בֶּן שֶבַע, ואַבּא שֶלוֹ - סַבָּא רַבּה שֶל גִּלְעד - סיפֵּר לְסַבָּא אַרְיה עַל הַיָם המון דְּבָרים עוֹד בְּטֶרֶם רָאה סַבָּא אַרְיה אֶת הַיָם בַּפַּעם הָרִאשונה בְּחַייו. הוּא סיפֵּר שֶהַיָם הוּא גָדוֹל כָּל כָּךְ עַד שֶלֹא רוֹאים מֵהחוֹף אֶת חוֹפו הַשֵּני.

 


עוד סיפֵּר שֶהַיָם עָמוק כָּל כָּךְ, שההָרִים הַכי גְּבוהים שֶיֵש בַּיַבָּשָה הָיוּ שוקְעים עָמוק בִּמְצולות הַיָם לוּ הָיוּ מַעֲבירים אוֹתם לְתוֹכו.

 


עוֹד סיפֵּר שֶהַיָם רָחב כָּל כָּךְ עד שלוקח יָמים רַבּים לַסְּפִינות הַכי מְּהִירוֹת לַחְצות אוֹתו מֵחוף אֶל חוף.

עוֹד סיפֵּר שֶבַּיָם יֵש הרבה מאוד יְצוּרים חַיים שוֹנים, כָּךְ שֶמִספּר הַסּוגים שֶלהם הוּא פִּי כַּמָּה וְכַמָּה גדול יותר מִכָּל סוגֵי הַחַיוֹת עַל הַיַבָּשָה.

אַף עַל פִּי שֶסַבָּא אַרְיה שָמַע דְּבָרים רַבִּים כל כך עַל הַיָם מֵאבִא שלו, כַּאֲשֶר רָאה אֶת הַיָם בַּפַּעם הָרִאשונה, וְהוא בֶּן שֶבע, הוא נִדְהם כָּל כָּךְ מִגודלוֹ וּמִיופיוֹ, עַד שֶמַשֶּהוּ מהַתַּדְהמה הַהִיא נִשְאר אֶצְלוֹ לְכָל הַחַיים.

וְאילוּ הַנֶּכֶד של סַבָּא אַרְיה - גִּלְעד - הוא גָדַל עַל הַיָם, כִּי גִּלְעד, אימֹא ואבא שלו וּשְתֵי הָאֲחָיות הַגְּדולות שֶלו - עופְרה וְכִנרת – חַיים בְּיִשְראל לֹא רָחוֹק מֵהַיָם. כְּשגִלְעד הָיה בֶּן חוֹדְשיים בִּלְבד כְּבָר לָקְחה אותו אימא שלו יַחַד עִם הָאֲחָיות הַגְּדולות לְחוֹף הַיָם. שָם הַיְלָדות שָׂחו בַּיָם, שִׂיחקוּ בְּמַטְקות וּבָנו אַרְמונות בַּחוֹל. וגִּלְעד הִשְתזֵף לו בַּשֶמֶש עַל הַמַּגֶּבֶת שֶאימא פָּרְסה בִּשְבילו. וכְּשֶגָדַל הִתְחיל לִזְחול עַל הַחול שֶל הַחוף. לִפְעמים הָיה גִּלְעד מַגִּיעַ לַמָּקוֹם שֶבּו גַּלֵּי הַיָם נוֹפְלים עַל החול, וְהֵם הָיו שוטְפִים אותו בְּמַים צונְנים וּמְלוחים. מִגיל אַרְבּע כַּאֲשֶר אַךְ לָמַד לִשְׂחות כְּבָר שָׂחָה גִּלְעד בֵּין הַגַּלים, כאשר אַבָּא או אימא או סַבָּא לְידו, לְיֶתֶר בִּיטָחון. 


אז כַּאֲשֶר סיפֵּר סַבָּא אַרְיה לְגִלְעד עַל הַיָם שֶלוֹ שָמע גִּלְעד וּקְצת הִשְתומֵם: מה כָּל כָּךְ מְיוחד בַּיָם? - הֲרֵי הוא מַכִּיר אותו מֵאָז וּמִתָמיד - אֶת גודלוֹ העָצום וְאֶת יוֹפיוֹ, וְכַמָּה הַיָם יודֵעַ לְהִשְתנות - פַּעַם חָלָק כְּמו רְאי וְצָלול, אָפור או תָּכול, וּפַעם סוֹער, כָּחול כֵּהֶה, עִם כְּתָמים שֶל קֶצֶף לָבָן.

 


 

גִּלְעד גַּם נָסַע לְאֵילת עִם כָּל מִשְפַּחְתוֹ, וְשָם שָׂחָה עִם שְנורְקל בִּשְמורת הָאַלְמוגים וְרָאה הָמון סוגֵי דָּגים, אַלְמוגים ויצוּרים שוֹנים מִתחת לִפְני הַמַּים, כָּל כָּךְ הַרְבּה צורוֹת חַיים, בִּמְיוחד בְּהַשְוואה לַמִדְבּר שֶבַּחוץ.

 


 אז הַיָם אף פעם לֹא הָיה מַשֶּהו מְיוחָד עֲבוּר גִּלְעד. 

פָּשוט הַיָם היה פֹּה וְגִלְעד היה פֹּה. 

סַבָּא אַרְיה סיפֵּר לְגִלְעד סיפּוּרים רַבּים הַקְּשורים בַּיָם.

הוּא סיפֵּר לוֹ עַל הַסַּפָּנים. אֵלֶּה האֲנָשים שֶמַפְליגים בַּיָם בַּסְּפינות וּמַעֲבירים נוֹסְעים וּסְחורות מֵחוף אֶל חוף. כָּךְ עָשׂוּ מֵאות וְאַלְפֵי שָנים לִפְנֵי שֶהומְצְאוּ מְטוסים.

הַסַּפָּן רואֶה אֶת הַיָם בְּאופֶן אַחֵר מֵרוב האֲנָשים: בְּעוד שאָדָם רָגיל רואֶה בַּמַּים מִכְשול שֶמַּפְריד בֵּינו לְבֵין מָקום רָחוק, הַסַּפָּן רואֶה בַּיָם מֵעֵין גֶּשֶר שֶדַווקא מְקַשר בֵּינו לְבֵין מְקומות רְחוקים כִּי עַל גַּבּו אֶפְשר לְהַפְליג לְשָם בִּסְפינה.

בִּימֵי קֶדֶם הִפְליגו הַסַּפָּנים עַל סְפינות רְעועות לְמֶרְחקים עֲצומים. הֵם גִּילו אֲרָצות חֲדָשות וְייסדו עָרים וּמְדינות לְחופֵי הַיָמים. אָז עוֹד לֹא הִמְציאו מְנועים, וְהַסְּפינות נָעו עַל פְּנֵי הַמַּים בְּעֶזְרַת מִפְרסים שֶלכְדו בָּהֵם אֶת כּוח הָרוח. ההַפְלגות הָיו עֵסֶק מְסוכָּן מְאוד, וְסַפָּנים רַבּים נִסְפּו כְּשֶסְפִינותֵיהֶם נִטְרְפו בְּיָם סוֹער אוֹ הותְקְפו עַל יְדֵי פִּירָטים. בְּליסְבּון בִּירַת פּורְטוגָל הֵקימוּ אַנְדַרְטה לְזֵכֶר הַסַּפָּנים הָאֵלֶּה - מְגלֵי הָאֲרָצות.הָיו סְפינות מִפְרסים מְהירוֹת מְאוד. אַחַת כָּזֹאת הִיא Cutty Sark. זֹאת הָייתה סְפינַת מִפְרסים מֵהַסוג tea clipper - סְפינה שֶבְּאֶמְצָעותה הֵביאוּ תֵּה מֵהַמַּטָּעים בַּמִּזְרח הָרחוק לְאַנְגְליה. ההַפְלָגות נִמְשְכו חודְשַים. כְּכָל שֶהָיו מְביאים תֵּה מָהֵר יותֵר, כָּךְ יָכְלו לְקַבֵּל עֲבורוֹ מְחיר טוֹב יוֹתֵר. לִפְנֵי 150 שָנָה זוֹ הָייתה הַסְּפינה הַמְּהירה בְּיותֵר בָּעוֹלם.

הַיוֹם קאטי סארק (Cutty Sark) עוֹגֶנֶת בַּמֵּזַח שֶל גריניץ׳ קָרוב לְלונְדון. הִיא הָפְכה לְמוזֵאוֹן וְאֶפְשָר לְבַקֵּר בָּה.

 
וְעוֹד סיפֵּר סַבָּא אַרְיה שֶיֵש מְקומות עֲמוקים כָּל כָּךְ בַּיָם עַד שֶאֲפילו טיפָּה מֵאור הַשֶּמֶש אֵינה מַגיעה לְשָם, ולַחַץ הַמַּים עָצום עַד כְּדֵי כָּךְ שֶכִּמְעַט כָּל דָּבר שֶבְּנֵי הָאָדָם יודְעים לִבְנות יִקְרוס תַּחְתיו. וְשָם בְּחושֶך מוחְלט וּבְלַחַץ עָצום חַיים יְצורים מְשונים מְאוד.
ועוד סיפר סַבָּא אַרְיה שֶהָיה לוֹ דוֹד בְּשֵם מוֹנְיה, שֶהוּא לֹא הִכִּיר, כִּי הוּא וּמִשְפַּחְתו נִסְפּו בַּשואָה. אֲבָל שָמע סִיפּור מֵאַבָּא שֶלּוֹ עַל הַדוֹד מוֹנְיה. כְּשֶדוֹד מוֹנְיה הָיה נַעַר בֶּן חֲמֵש-עֶשְׂרֵה הוּא שִׁירֵת בְּתוֹר טַבָּח בַּמִּפְרָשׂית -schooner - סְפינַת מִפְרָשׂים גְּדולה בַּצּי הַמַּלְכותי הָרוסי. פַּעַם הִפְליגו בַּסְּפינה הַנּוסְעים - אַדְמירָל רוּסי עִם אִשְתו וּבְנו הַקָּטָן. בְּמַהֲלַךְ ההַפְלָגָה הִזְמינוּ הַמַּלָּחים אֶת הָאורְחים לְהִצְטָרֵף לַאֲרוחָה שֶלָּהֶם. מוּבָן שֶזוֹ הָייתה אֲרוחָה פְּשוטָה: מְרַק בּוֹרְשְט רוּסי וְדַייסַת גְּריסים.  אִשְתו שֶל הָאַדְמירָל וּבְנוֹ הוֹדוּ וְויתְרוּוְאִילוּ הָאַדְמירָל הִצְטָרֵף לַאֲרוחָה וְהִתְפַּלֵּא כַּמָּה טְעימים הָיו הַתַּבְשילים. שָאַל "מִי בִּישֵל?"

"הִנֵּה, הַנַּעַר הַזֶּה," אָמְרו לוֹ.  הָאַדְמירָל הוֹדָה לַדּוֹד שֶל סַבָּא אַרְיה וְנָתַן לוֹ מַטְבֵּעַ זָהָב. עֶרְכּוֹ שֶל המַטְבֵּעַ הַזֶּה הָיה שָווה לְמַשְׂכּורֶת חֲצי שְנָתית שֶל הַדּוֹד מוֹנְיה.

 

יוֹם אֶחָד הִצִּיעַ סַבָּא אַרְיה לְגִלְעד לָצֵאת לְדַיִג לֵילי בַּיָם בַּסִּירה שֶל יְדידוֹ הַטּוב בֶּני הַדַּייג. גִּלְעד שָׂמַח וְגָם אימא ואבאֹ שֶל גִלְעד הִסְכּימוּ. לִפְנֵי הַיְּציאָה לַדַּיִג הָלַך גִּלְעד לישוֹן שְנַת צָהֳרַיים כְּדֵי שֶלֹא לִהְיוֹת יַשְנוּני בַּלַּיְלה. לִפְנוֹת עֶרֶב לָקְחו גִּלְעד וְסַבָּא אַרְיה בְּגָדים חָמים, כְּריכים וְתֵה בְּתֶרְמוּס וְנָסְעו לִנְמַל יָפוֹ, נְמַל הַבַּיִת שֶל בֶּנִי. מֵרֹאש הַגִּבְעה מֵעַל הַנָּמֵל הֵם הִשְקיפוּ עַל הַיָם כַּאֲשֶר הַשֶּמֶש יוֹרֶדֶת לִקְרַאת הַשְּקיעה. הַיָם הָיה רָגועַ, הַשֶּמֶש צָבְעה אֶת הַשָּמַיִם בִּגְוונֵי אָדום, צָהוב וְכָתום, וְהַשְּחָפים עָפוּ מֵעַל הַגַּלּים הַאֲפוֹרים, צוֹלְלים וְנוֹחֲתים עֲלֵיהֶם כְּדֵי לִתְפּוס דָּג וּלְאֱכול.

 


יָרְדוּ לַנָּמֵל וּפָגְשו אֶת בֶּני הַדַּייג - בָּחוּר גָּבוה, רָזה וְקירֵח וְאֶת אָחִיו הַגָּדול, יְהוּדָה, גֶּבֶר גָּדול בַּעַל זָקָן. שְנֵיהֶם הָיו לְבוּשים בְּסַרְבְּלֵי דַייגים חֲסינֵי מַיִם. הֵם עָזְרוּ לְבֶנִי וְלִיהוּדָה בַּהֲכָנות לַדַּיִג: לְהַעֲלות צִיוּד עַל הַסּירָה וּלְהָכין פִּתְיוֹנוֹת עַל הַקְּרָסים שֶל הַחַכּוֹת. לְאַחַר מִכֵּן יָרְדוּ לַסִּירָה. בֶּני הִתְניעַ אֶת הַמָּנוֹעַ, וְהֵם יָצְאו מֵהַמַּעֲגָן לַיָם הַפָּתוּחַ. הַשֶּמֶש כְּבָר הֵחֵלה לִשְקועַ בַּיָם וְצָבְעה בִּצְבָעים שֶלָּה אֶת הַשָּמַיִים הַמַּחְשיכים וְאֶת הַיָם האָפור.

 


בַּתְּחילה הֵם הִפְליגו לְכיוון הַשֶּמֶש, וּכְשֶהִתְרחֲקו מֵהחוף הִפְעיל בֶּני אֶת מַכְשיר הַנִּיווט ה-GPS, שֶדוֹמֶה מְאוד לַיִשׂוּמוֹן ווייז, שֶסַּבָּא אַרְיה מִשְתַמֵּש בִּנְסיעָתָם בַּמְּכונית. בְּעֶזְרָתו כִּיוון אֶת הַסִּירה לַמְּקומות שֶבָּהֵם בַּלַּיְלה הַקּוֹדֵם הִשְאירוּ חַכּוֹת עומְדות. הַחַכּוֹת הָאֵלֶּה מורְכָּבוֹת מֵחוטים עִם עֶשְׂרות קְרָסים עִם פִּתְיוֹנוֹת הַקְּשורים לַמִּשְקולות וְגַם לַמָּצוף כְּדֵי שְיִהְיה אֶפְשר לִמְצוא אוֹתָן לְמָחֳרָת.

כְּשֶהִגּיעו לַמָּצוף מָשְכו אֶת החוטים החוצה וְהֶעֱלו לַסִּירה שְלַל דָּגים. הָיו שָם דְּגֵי טוּנָה בְּכָל מינֵי גְּדָלים וְגַם דָּגים מִסּוגים אֲחֵרים כְּמוֹ סַרְגּוּס, בומחיט וְאַף כַּמָּה חֲתולֵי יָם וְסַרְטָנים.  גִּלְעד וְסַבָּא אַרְיה עָזְרו לְבֶני וְלִיהודה לְהוֹריד אֶת הַדָּגים מֵהַקְּרָסים וּלְהַעֲביר אותָם לְתָא מְיוחָד בַּסִּירה. לֹא עָבַר זְמָן רַב וְהַתָּא הָיה כִּמְעָט מְלֵא דָּגים כְּסופִים.

טוּנָה


 סַרְגּוּסSaragus


בומחיט – Ballyhoo


חתול ים ופלמידה לבנה

הַשָּעות שֶאַחֲרֵי הַשְּקיעָה וְלִפְנֵי הַזְּריחָה הֵן הַשָּעות שֶבָּהֶן הַדָּגים הֲכִי פְּעילים, אָז זֶה הַזְּמָן הַטּוב בְּיוֹתֵר לְאַתֵּר וְלִתְפּוס אותָם.

לְאַחַר שֶהִשְלימוּ אֶת איסוּף הַדָּגים הִמְשיכוּ לִמְקוֹמוֹת אֲחֵרִים כְּדֵי לְהַטּיל חַכּוֹת חֲדָשוֹת. בֶּני הִפְעיל מְגַלֶּה דָּגים - מַכְשיר הַיוֹדֵעַ לִסְרוק מַיִם לָעומֶק וּלְאַתֵּר דָּגים גְּדולים אוֹ לַהֲקות דָּגים. כַּעֲבור זְמַן-מָה איתֵּר בֶּני לַהֲקַת דָּגים גְּדולה. יְהודָה חָשַב  שֶאֵלֶּה דְּגֵי טוּנָה.

בֵּינתַיים יָרַד הַחושֶךְ מִסָּביב, הוֹפיעוּ כּוכָבים בַּשָּמַים וְחֶרְמֵש דַּק שֶל יָרֵחַ צָעיר. סַבָּא אַרְיה סיפֵּר לְגִלְעד אֵיךְ לִקְבּועַ לְפי צורַת החֶרְמֵש אִם הַיָרֵחַ הוּא צָעיר אוֹ זָקֵן. מוֹסיפים בַּדִּמְיון קַו יָשָר עַל יָדוֹ וְרואים לְאֵיזוֹ אוֹת רוּסית הַצּוּרָה שֶנוצְרָה דּוֹמָה - אִם רוֹאים אֶת הָאוֹת Р שְהִיא ״אֶר״ בְּרוּסית - הָרִאשונָה בַּמִּילָה 'רוֹדִילְסְיָה'- שֶפֵּירוּשָה נוֹלָד, אָז הַיָרֵחַ הוּא צָעיר, וְאִם רוֹאים אֶת הָאוֹת Y - ״אוּ״ בְּרוּסית - הָאוֹת הָרִאשונה בַּמִּילָה ״אוּמֵר״ שֶפֵּירוּשָה מֵת, אָז הַיָרֵחַ הוּא זָקֵן. בֶּני שָמע וְגיחֵךְ. הוּא רָגיל לְהַבּיט עַל הַיָרֵחַ כָּל לַיְלָה כְּשֶהוּא יוֹצֵא לַיָם וְרוֹאֶה בְּעֵינָיו אִם הַיָרֵחַ גָּדֵל אוֹ מִצְטַמְצֵם מִדֵּי לַיְלָה, וְאָז הוּא גַּם יוֹדֵעַ מָתַי בְּדִיוּק מַתְחיל כל חודֶש עִבְרי וּמָתַי הוּא 

                                   


.מִסְתַיים: תִּשְרֵי, חֶשְוון, כִּסְלֵו, וְכָךְ הַלְאָה, כְּמוֹ שֶגִּלְעד לָמַד

כְּשֶהַסּירָה הִגִּיעָה לְקִרְבַת הַלַּהֲקָה, שֶאותְרָה עַל יְדֵי מְגַלֶּה הַדָּגים הִטִּילוּ בֶּני וִיהוּדה חַכּוֹת, וְאָז פָּנו לַאֲזוֹרים אֲחֵרים כְּדֵי לְהַטִּיל חַכּוֹת גַּם שָם.

גִּלְעד הִבִּיט בַּכּוֹכָבים וְסַבָּא אַרְיה הִצְבִּיעַ עַל הַכּוֹכָבים הַחֲשוּבים - כּוֹכַב הַצָּפוֹן, נוגָה, צֶדֶק וְעַל קְבוצוֹת הַכּוֹכָבים - הַדּובָּה הַגְּדולה, אוֹריוֹן, קַסְיוֹפּיה וַאֲחֵרוֹת. סַבָּא לימֵד אוֹתוֹ אֵיךְ לִמְצוא וּלְזַהוֹת אוֹתָם. הוּא סיפֵּר לוֹ גַּם שֶבְּעָבָר, כְּשֶעֲדַיין לֹא הָיו הַמַּכְשירים הַחֲכָמים הָיו אֵלֶּה הַכּוֹכָבים שֶעָזְרוּ לַיַמָּאים לִמְצוא אֶת דַּרְכָּם בַּיָם.

 

הדובה הגדולה – Ursa Major

                                                                 אוריון - Orion

קסיופיה – Cassiopeia

הַכּול הָיה שָקֵט, הַיָם רָגוּעַ, כִּמְעַט בְּלי רוּח, הַסִּירָה הִתְנַדְנְדָה קַלּוֹת בַּיָם, וְגִלְעד, שֶשָכַב עַל צְרור שֶל בְּרֵזֶנְט, לֹא שָׂם לֵב אֵיךְ הוּא נִרְדָּם. כְּשֶהִתְעורֵר שוּב לֹא נִרְאוּ בַּשָּמַיִם הַכּוֹכָבים וְהַיָרֵחַ. עֲרָפֶל יָרַד עַל הַיָם, הָרוּחַ גָּבְרָה וְהַסִּירָה הִתְנַדְנְדָה עַל הַגַּלִּים. הַכּול הָיה שָקֵט, חוּץ מִנְקישוֹת הַגַּלִּים עַל תַּחְתִּית הַסְּירָה וְעַל הַדְּפָנוֹת. הַסִּירָה נָעה בִּמְהירוּת אִטִּית. יְהודָה סיפֵּר אֵיךְ פַּעַם הֵם תָּפְסוּ דָּג טוּנָה עֲנָק שְמִשְקָלו הָיה יוֹתֵר מִמָּאתַיים קילוֹ, וְאֵיךְ שֶהַמִּפְלֶצֶת הַזֹאת סָחֲפָה אותָם עִם הַסִּירָה בַּיָם אַרְבָּע שָעוֹת, עַד שֶהֵם הִצְליחוּ לְהַעֲלוֹת אוֹתָה לְתוֹךְ הַסִּירָה.

פִּתְאום הִבְחין גִּלְעד בְּאורות שֶנִּרְאוּ כְּמוֹ כּוֹכָבים אֲבָל הָיו נְמוּכים מֵעַל הָאופֶק וּמִקְצָתָם נִרְאוּ כְּאילוּ מְסודָרים בְּשוּרות. הָאורות הָאֵלֶּה הוֹפיעוּ וְנֶעֶלְמוּ מִדֵּי כַּמָּה שְנִיוֹת מֵאֲחוֹרֵי עַנְנֵי הָעֲרָפֶל. וְאולַי גִּלְעד נִרְדַּם שוּב כִּי כַּאֲשֶר פָּקַח אֶת עֵינָיו הֶחְסיר לִבּוֹ פְּעימָה.  הָאורות נִרְאוּ מִתְקָרְבים אֵלָיו, מְרַצְּדים מִתּוֹךְ הָעֲרָפֶל, וּפִתְאום הָפְכו קְרוֹבים מַמָּש, דּוֹמים לְבִנְיין רַב-קומות שֶמִּתְנוסֵס לְגובָה רַב וּמַמָּש נִתְלָה מֵעַל גִּלְעד, בֶּנִי, יְהודה וְסַבָּא אַרְיה בְּתוֹךְ סירַת הַדַּייגים הַקְּטַנָּה שֶלָּהֶם. עוֹד רֶגַע  וְגִלְעד הֵבין שֶזוֹ הַדּופֶן שֶל אֳנִיית נוסְעים עֲנָקית שֶהִתְקָרְבָה אֲלֵיהֶם. הָאוֹרוֹת הָיו שֶל חַלּונות הַתָּאים וּפָנָסֵי הַתְּאורָה עַל הַסִּיפּונים הָרַבּים שֶלָה. גִּלְעד הִרְגּיש אֶת גַּלֵּי החום הַנִּפְלָטים מִמֶּנָּה וְשָמע צְלילֵי מוּזיקָה מְקוטָעים. עוֹד רֶגַע קָצָר וְדופֶן הַסְּפינָה הִתְחילה לְהִתְרחֵק. סירַת הַדַּייגים הִתְנַדְנְדָה חָזָק עַל הַגַּלִּים הַגְּדולים שֶׁהִשְאירָה מֵאֲחוריה אֳנִיית הַנּוסְעים.  גִּלְעד לֹא הִסְפּיק לְהֵירָגע והָאֳנִייָה כְּבָר הִתְרַחֲקָה מֵהֶם. נִשְמְעה צְפירָה מְעומְעֶמֶת מִתּוֹךְ הָעֲרָפֶל. עוֹד רֶגַע וְשוּב נִרְאו אורותֶיהָ כְּכוכָבים מְרַצְּדים, מִתְרַחֲקים לְתוֹךְ הַחֲשֵכָה. יְהודָה אָמַר שֶהֵם נִמְצָאים בַּמַּסְלול שֶל אֳניוֹת מִסְחָריות, וְהוּא הִסְפּיק לְהַבְחין שֶהַדֶּגֶל שֶעַל הָאֳנייה הָיה איטַלְקי, אֲבָל לֹא בְּדיוּק קָלַט אֶת שְמָה - Aramcord אוֹ Amarcad – מַשֶּהו כָּזֶה,  יְהודָה לֹא זָכַר.


כַּעֲבור זְמַן-מָה הִתְפַּזֵר הָעֲרָפֶל וְשוּב הוֹפיעו הַכּוכָבים וְהַיָרֵחַ. הָרוחַ שֶפִּיזרָה אֶת הָעֲרָפֶל הִתְחַזְקה, וְהַסִּירה הֵחֵלָה לְהִתְנַדְנֵד דֵּי חָזָק עַל הַגַּלּים. 

בֶּני הִפְנה אֶת הַסִּירה לְכיוון הַחוף, אֲבָל כַּאֲשֶר נִיסה לְנַווט אותָה לְעֵבֶר הַנָּמֵל גִּילה שֶמַכְשיר הג'י-פי-אס שֶלו אֵינו עובֵד. גִּלְעד שָמע וְנִבְהל - אֵיךְ יִמְצְאו דֶּרֶך לַחוף, הַבַּיתה, כַּאֲשֶר הֵם בְּמֶרְחק שֶל יותֵר מֵעֶשׂרים קילומֶטֶר מֵהחוף? בֶּני הִרְגיעַ אותו.  יֵש כֵּלים אֲחֵרים שֶבְּעֶזְרָתָם אֶפְשָר לְנַווט אֶת הַדֶּרֶך. יְהודָה סיפֵּר שֶפַּעַם, לִפְנֵי שָנים רַבּות פָּעַל בִּנְמַל יָפו מִגְדַּלּור, פָּנָס בַּעַל עוצְמָה עַל מִגְדָל גָּבוהַ, וְהוּא סימֵן לַסְּפינות הַשָּבות מֵהַיָם אֶת הַכּיוון לַחוף. לְאַחַר שֶהומְצְאו מַכְשירֵי ניווט מְשוכְלָלים וְנוחים פָּסַק הַמִּגְדַּלּור בְּיָפו לַעֲבוד. הַמִּגְדָל שֶלו נִשְאר בַּמָּקום כְּאַנְדַּרְטָה לִימֵי הֶעָבָר שֶל הַסַּפָּנות.כָּעֵת לֹא נִשְארה לָהֶם בְּרֵרה אֶלָּא לְנַווט לְפי הַכּוכָבים, בְּעֶזְרַת מַפָּה וּמַצְפֵּן. מָזָל שֶלֹא הָיו עֲנָנים וַעֲרָפֶל, כָּךְ שֶהַכּוכָבים וּקְבוצוֹת הַכּוכָבים נִרְאו בָּרור בַּשָּמַים הַכֵּהים לְאוֹרוֹ החַלָּש שֶל הַיָרֵחַ הַצָּעיר.

בֶּני, יְהודָה וְסַבָּא אַרְיה דִּיבּרוּ בֵּינֵיהֶם וְגִלְעד הִקְשיב וְשָמע עַל הַכֵּלים הַשּוֹנים שֶהִשְתַּמְּשו בָּהֶם כְּדֵי לְנַווט בַּיָם או בַּיַבָּשָה, וְכַמָּה נִפְלָא שֶאֶחָד - העַתּיק מִכּולָם - נִיווט לְפִי הַכּוכָבים עֲדַיין נִמְצָא בְּשימוש שֶל כּולָם, וּמה קורֶה כַּאֲשֶר פִּתְאום מַכְשירים שוֹנים מַצִּיעים מַסְלולים שוֹנים - מָה עושׂים אָז? עִם הָאור הָרִאשון הֵם רָאו כְּבָר אֶת גּורְדֵי הַשְּחָקים שֶל תֵּל אָביב בָּאופֶק וְאַחֲרֵיהֶם אֶת הַצְּלָלית שֶל יָפו העַתּיקָה


הַסּירה שֶל בֶּני וִיהודָה נִקְשְרָה לַמֵּזַח בְּמַעֲגַן הַסּירות. סַבָּא אַרְיה וְגִלְעד הוֹדו לִיהודָה וּלְבֶני עַל ההַרְפַּתְקָה שֶעָבְרו בְּסירָתָם, אָמְרו שָלום וְנָסְעו הַבַּיתה לִתְפּוס מְעַט שֵינָה. 

בַּדֶּרֶךְ שוּב עָצְרו עַל הַגִּבְעָה שֶל יָפו וְצָפו בַּיָם וּבַשָּמַים בְּאור הַשֶּמֶש הַזורַחַת. 

אַחֲרֵי שֶיִישְנו תְּחַכֶּה לָהֶם אֲרוחָה טְעימָה שֶתּכִין אימָא מִכַּמָּה דְּגֵי טוּנָה וּבוּרי שֶקִיבְּלוּ מִבֶּני וּמִיהודָה וּכְעָכים שֶהָיו עוֹד חַמּים כְּשֶקָנו אותָם בְּמַאֲפיית אֲבּולְעַפְיה. 

הַווייז בַּטֶּלֶפון הַנַּייד שֶל סַבָּא אַרְיה ניווט אֶת דַּרְכָּם בֵּין פְּקָקֵי הַבּוקֶר בִּכְבִישֵי הָעיר הַגְּדולָה.


 *** סוף ***

מכבים, דצמבר 2017

עריכה לשונית וניקוד - גליה הראל

יעוץ - דניס פלאחוב

לְזִכְרו שֶל ווֹלוֹדְיָה מַקַנִין שֶפַּעַם הֶרְאָה לִי כּוכָבים בַּשָּמַים.

                               

         וְלַדִימִיר מַקַנִין 13.3.1937 – 1.11.2017  Владимир Маканин

 


 אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה